kurumsal

anasayfakurumsalYÜCESOY SERAMİK MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİAYDINLATMA METNİ

YÜCESOY SERAMİK MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİAYDINLATMA METNİ

VISTA BOUTIQUE HOTEL MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VISTA BOUTIQUE HOTEL (Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.) veri sorumlusu olarak aşağıda tanımlı ilgili kişi gruplarından hukuken kabul edilebilir yollarla edindiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. 

VISTA BOUTIQUE HOTEL KVKK gerekliliklerini, belirlediği politika ve prosedürlerle sağladığını, KVKK’ nın 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre yerine getirmek için hazırladığı işbu aydınlatma metnini bilgilerinize sunar.

 1. Veri Sorumlusu ve TemsilciSİ

Veri Sorumlusu: VISTA BOUTIQUE HOTEL (Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.)

Veri konusu kişi grubu : Müşteri/Potansiyel Müşteri (Ürün ve/veya hizmet alan kişi),

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz grubumuzun merkez ve şubelerinde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 1. Mal ve hizmet teklif ve/veya satış sözleşmelerinin kurulması veya ifası, satış ve satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, pazarlama ve reklam kampanya süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, transferin sağlanabilmesi, konaklama işlemlerinin yapılabilmesi, organizasyon işlemlerinin yapılabilmesi, otelimizi aradığınızda size doğru hitap edilebilmesi,
 3. Faturalandırma ve ödeme süreçlerinin (mail order, havale, ………..) yürütülmesi.
 4. Kuru temizleme, araç kiralama gibi dışardan sağlanan hizmet süreçlerinin yürütülmesi
 5. Bilgi güvenliği süreçleri ve internet erişim yetkilerinin (log kayıtları) düzenlenmesi,
 6. Kişilerin ve fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 7. Yönetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, bunların denetlenmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve iletişim faaliyetleri,
 8. İş faaliyetlerinin ve sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, denetimi, takibi önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 9. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 10. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 11. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak ve hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

VISTA BOUTIQUE HOTEL KVKK’ nın 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde, burada konu olan kişi gruplarından elde ettiği kişisel verileri, bu metnin (B) maddesinde belirtilen ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında işler ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda belirtilen gerçek kişiler ve özel hukuk kişileri, iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapar.

 1. Bağlı bulunulan kolluk kuvvetlerine
 2. Dışardan hizmet alınan tedarikçilere,
 3. Anlaşmalı şirket avukatı/ hukuk bürolarına,
 4. Vergi dairesi müdürlüklerine ve yeminli mali müşavirlere,
 5. Yücesoy seramik grup şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarına,

 

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki SebePLERİ

Kişisel verileriniz, bu metnin (B) fıkrasında belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç duyulmaksızın, aşağıda belirtilen otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilecek, elektronik ve fiziksel ortamlarda gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak saklanacaktır.

Otomatik yöntemle,

 1. Otelimizde bulunan güvenlik kameraları (CCVT) ile alınan görüntü kayıtları
 2. Telefon ile otelimizi aradığınızda sesli yanıtlama sistemi ile ses kaydınızın alınması. 

Otomatik olmayan yöntemle,

 1. Teklif/sözleşme, mail order, rezervasyon aşamalarında beyan edilen, sunulan evraklar, kayıtlar, kişisel verilerin alınmasıyla toplanmaktadır.
 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 • “Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No: 71/A-C Mezitli/MERSİN ” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • yucesoyseramik@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@yucesoyseramik.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
 • Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak VISTA BOUTIQUE HOTEL (Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.) le iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 

MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMALARIN FORMLARA İLAVESİ – KONAKLAMA BELGESİ

Veri sorumlusu VISTA BOUTIQUE HOTEL (Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.), teklif/sözleşme, mail order, rezervasyon aşamalarında beyan ettiğiniz, sunduğunuz evraklar, kayıtlar, kişisel verilerinizin alınmasıyla edindiği kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. 

 

Konaklama belgesi (Registration Card) ile elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz konaklama, transfer, faturalandırma, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, dışarıdan sağlanan hizmet, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ve emniyet müdürlüğünün Kimlik Bildirim Sistemine giriş yapabilmek için işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi için Yücesoy grup bünyesindeki şirketlere, bağlı bulunulan kolluk kuvvetlerine, dışardan hizmet alınan tedarikçilere, anlaşmalı Avukat/Hukuk bürolarına, vergi dairesi müdürlüklerine, yeminli mali müşavirler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle doldurduğunuz formlar yoluyla otomatik olmayan yöntemle ile toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarılması, verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin hakları konusundaki detaylı bilgilere ve VISTA BOUTIQUE HOTEL veri sorumlusu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için yayınlamış olduğu “Müşteri Aydınlatma Metni” ne ve “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formun” a www.vistahotel.com.tr  web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMALARIN FORMLARA İLAVESİ – ZİYAFET TOPLANTI SÖZLEŞMESİ 

Veri sorumlusu VISTA BOUTIQUE HOTEL (Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.), teklif/sözleşme aşamalarında beyan ettiğiniz, sunduğunuz evraklar, kayıtlar, kişisel verilerinizin alınmasıyla edindiği kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. 

 

Ziyafet/Toplantı sözleşmesi ile elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, mal ve hizmet teklif ve/veya satış sözleşmelerinin kurulması veya ifası, satış ve satış sonras hizmetlerin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, pazarlama ve reklam kampanya süreçlerinin yürütülmesi, transferin sağlanabilmesi, organizasyon işlemlerinin yapılabilmesi, faturalandırma ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, dışardan sağlanan hizmet süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçleri ve internet erişim yetkilerinin (log kayıtları) düzenlenmesi, yönetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, bunların denetlenmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve iletişim faaliyetleri, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak ve hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.  Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi için Yücesoy grup bünyesindeki şirketlere, dışardan hizmet alınan tedarikçilere, anlaşmalı Avukat/Hukuk bürolarına, vergi dairesi müdürlüklerine, yeminli mali müşavirler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle doldurduğunuz sözleşme  yoluyla otomatik olmayan yöntemle ile toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarılması, verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin hakları konusundaki detaylı bilgilere ve VISTA BOUTIQUE HOTEL veri sorumlusu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için yayınlamış olduğu “Müşteri Aydınlatma Metni” ne ve “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formun” a www.vistahotel.com.tr  web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMALARIN FORMLARA İLAVESİ – MAİL ORDER.

Veri sorumlusu VISTA BOUTIQUE HOTEL (Yücesoy Seramik Madencilik İnşaat Nak. Turz. Tic. San. İth. Ltd. Şti.), teklif/sözleşme, mail order, rezervasyon aşamalarında beyan ettiğiniz, sunduğunuz evraklar, kayıtlar, kişisel verilerinizin alınmasıyla edindiği kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.   

Mail Order formu ile elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, faturalandırma ve ödeme süreçlerinin yapılabilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak, uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi için Yücesoy grup bünyesindeki şirketlere, anlaşmalı avukat/hukuk bürolarına, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle doldurduğunuz formlar yoluyla otomatik olmayan yöntemle ile toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarılması, verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin hakları konusundaki detaylı bilgilere ve VISTA BOUTIQUE HOTEL veri sorumlusu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için yayınlamış olduğu “Müşteri Aydınlatma Metni” ne ve “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formun” a www.vistahotel.com.tr  web sitemizden ulaşabilirsiniz.